bedisupreme
bedisupreme

ยินดีต้อนรับสู่ Bedisupreme ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์มือถือตามที่กำหนดไว้ในที่นี้) การนำเสนอเนื้อหาดิจิทัลและบริการดิจิทัลอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ของ Bedisupreme (“Bedisupreme” “ เรา” ) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง” นี้) อธิบายข้อกำหนดที่คุณอาจใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการเบดิสุพรีม โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงนี้ การรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Bedisupreme ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ข้อตกลงนี้ใช้กับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และคนอื่นๆ ทุกคนที่เข้าถึงบริการ (“ผู้ใช้”)

Bedisupreme ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นคุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ เมื่อเราเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสาระสำคัญ เราจะอัปเดตวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านล่างของหน้านี้ การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดในอนาคตใดๆ โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการ

ก. คุณสมบัติ เนื่องจากเราเคารพในสิทธิของเด็กและผู้ปกครอง คุณจึงใช้บริการ Bedisupreme ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Bedisupreme และปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ กฎหมาย และข้อบังคับในท้องถิ่นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น บริการนี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ

ข. บัญชีเบดีซูพรีม. คุณสามารถเรียกดู Bedisupreme และเพลิดเพลินกับบริการโดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชี Bedisupreme ในการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้หรือเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของบริการ คุณต้องลงทะเบียนบัญชีกับ Bedisupreme (ซึ่งอาจรวมถึงการเชื่อมต่อกับ Bedisupreme ผ่านบริการของบุคคลที่สาม) และเลือกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ (“ผู้ใช้ Bedisupreme รหัส”) คุณไม่สามารถเลือกหรือใช้เป็น ID ผู้ใช้ของ Bedisupreme ใดๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม หยาบคาย หรืออนาจาร Bedisupreme ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือยกเลิก ID ผู้ใช้ Bedisupreme หรือบัญชีผู้ใช้ตามที่เห็นสมควร เมื่อสร้างบัญชี คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน ID ผู้ใช้ Bedisupreme ในนามของธุรกิจหรือบุคคลที่ถือครองสิทธิ์ทางกฎหมายหรือเครื่องหมายการค้าในชื่อผู้ใช้เหล่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่าน Bedisupreme ของคุณ การเชื่อมต่อกับ Bedisupreme กับบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงและใช้ข้อมูลของคุณจากบริการนั้นตามที่อนุญาตโดยบริการนั้น เพื่อจัดเก็บข้อมูล รับรองการเข้าสู่ระบบของคุณสำหรับบริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมจากบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ค. ความรับผิดชอบของคุณสำหรับบัญชีของคุณ: คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ และคุณต้องรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณให้ปลอดภัย คุณต้องแจ้ง Bedisupreme ทันทีหากมีการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต Bedisupreme จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของคุณที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญเสียของ Bedisupreme หรืออื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

ง. วิธีควบคุมบัญชีของคุณ คุณสามารถควบคุมโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณและวิธีการโต้ตอบกับบริการโดยเปลี่ยนการตั้งค่าในหน้าโปรไฟล์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถควบคุมประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ใช้รายอื่น Bedisupreme จะไม่รับผิดต่อการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น หรือต่อการกระทำหรือการเพิกเฉยของผู้ใช้

ฉ. การเปลี่ยนแปลงบริการ Bedisupreme อาจเปลี่ยนแปลงบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หยุดให้บริการแก่คุณหรือผู้ใช้โดยทั่วไป หรือสร้างขีดจำกัดการใช้บริการ เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงหากเราพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือไม่มีเหตุผลใดๆ เมื่อมีการยุติด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผล คุณยังคงผูกพันตามข้อตกลงนี้

เพื่อให้ Bedisupreme ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้ใช้ของเราทั้งหมด คุณตกลงว่าคุณจะใช้บริการในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Bedisupreme ด้านล่างเท่านั้น นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการของ Bedisupreme

ตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายโดยข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ Bedisupreme ไม่ได้ตั้งใจอย่างสมเหตุสมผล ตามตัวอย่างและไม่ใช่ข้อจำกัด คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการ:
ก. เพื่อล่วงละเมิด ก่อกวน คุกคาม เลียนแบบ หรือข่มขู่ผู้ใช้ Bedisupreme รายอื่น
ข. มีส่วนร่วมในเนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นการละเมิด ใส่ร้าย ลามกอนาจาร ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว; ที่คุณรู้ว่าเป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่จริง; หรือที่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม;
ค. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หากคุณเป็นผู้ใช้ระหว่างประเทศ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดในการใช้บริการของคุณ
ง. ในการโพสต์หรือส่งต่อ การสื่อสารหรือการเชิญชวนใดๆ ที่ออกแบบมาหรือตั้งใจเพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสผ่าน บัญชี หรือข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้ Bedisupreme
เพื่อสร้างหรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (“สแปม”) ไปยังผู้ใช้ Bedisupreme รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
ฉ. เพื่อละเมิดกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์)
ช. เพื่อส่งเรื่องราวหรือความคิดเห็นที่เชื่อมโยงไปยังโปรแกรมพันธมิตร แผนการตลาดแบบหลายระดับ ไซต์/บล็อกที่นำเรื่องราวที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ (แหล่งต้นทาง) หรือเนื้อหานอกประเด็น
ชม. ยกเว้นการเข้าถึงฟีด RSS คุณจะไม่ใช้โรบ็อต สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่: (i) ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดตามดุลยพินิจของเรา (ii) แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนบริการ หรือ (iii) ข้ามมาตรการใด ๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ;

ก. เนื้อหาของ Bedisupreme บริการ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในนั้นและที่เกี่ยวข้อง เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ Bedisupreme และผู้ออกใบอนุญาต (“เนื้อหาของ Bedisupreme”) เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะถือว่าเป็นการอนุญาตสำหรับเนื้อหา Bedisupreme และคุณตกลงที่จะไม่ขาย อนุญาต ให้เช่า ดัดแปลง แจกจ่าย คัดลอก ทำซ้ำ ส่ง แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ เผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไข หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาของ Bedisupreme รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาหรือเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้บนบริการ “Bedisupreme” และกราฟิก โลโก้ การออกแบบ ส่วนหัวของหน้า ไอคอนปุ่ม สคริปต์ และชื่อบริการอื่นๆ ของ Bedisupreme เป็นเครื่องหมายการค้า หรือรูปแบบทางการค้าของ Bedisupreme ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศไทยและเขตอำนาจศาลอื่นๆ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ Bedisupreme รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน โดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในลักษณะใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดความสับสน ห้ามใช้เนื้อหาของ Bedisupreme ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลงนี้โดยเด็ดขาด

ข. ใบอนุญาตของเราที่ให้คุณ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ Bedisupreme ให้ใบอนุญาตแก่คุณในการใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช้เชิงพาณิชย์เท่านั้น และตามที่อนุญาตโดยชัด แจ้งตามคุณลักษณะของบริการ Bedisupreme อาจยุติใบอนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ค. ความคิดเห็นที่คุณให้ เราให้ความสำคัญกับข้อมูลจากผู้ใช้ของเรา และสนใจที่จะเรียนรู้วิธีที่เราสามารถทำให้ Bedisupreme ดีขึ้นได้เสมอ คุณสามารถเลือกหรือเราอาจเชิญให้คุณส่งความคิดเห็น ความคิด หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา (“ข้อเสนอแนะ”) การส่งคำติชมใด ๆ แสดงว่าคุณยินยอมว่าการเปิดเผยข้อมูลของคุณเป็นการให้โดยไม่ได้ร้องขอ ไม่มีข้อจำกัด และจะไม่ทำให้ Bedisupreme อยู่ภายใต้ความไว้วางใจหรือข้อผูกมัดอื่น ๆ และเรามีอิสระที่จะใช้คำติชมโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่คุณ หรือเปิดเผย ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับหรือกับใครก็ตาม นอกจากนี้ คุณยังรับทราบด้วยว่า Bedisupreme ไม่สละสิทธิ์ในการใช้คำติชมที่คล้ายกันหรือที่เกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้ Bedisupreme รู้จักหรือพัฒนาโดยพนักงาน หรือได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่คุณ

Bedisupreme กำหนดให้ผู้ใช้บริการเคารพลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลที่สามทั้งหมด Bedisupreme จะยุติ ผู้ใช้ที่ Bedisupreme เชื่อว่าจงใจหรือละเมิดซ้ำ

หากคุณเชื่อว่าลิขสิทธิ์ของคุณในเนื้อหาใด ๆ ถูกละเมิดในบริการ โปรดส่งอีเมลไปที่ info@bedisupreme.com

เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของเรา คุณเข้าใจว่าโดยการใช้บริการ คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเพื่อให้มีการรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว Bedisupreme ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ฝ่ายต่าง ๆ จะไม่สามารถเอาชนะมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้ คุณรับทราบว่าคุณให้ข้อมูลของคุณโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Bedisupreme บริษัทแม่ บริษัทย่อย ตัวแทน บริษัทในเครือ ลูกค้า ผู้ขาย เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จากการเรียกร้อง ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุนหรือหนี้สิน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด ( รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายตามสมควร) ที่เกิดจาก: (i) การใช้งานและการเข้าถึงบริการของคุณ; (ii) การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้; (iii) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (iv) การที่คุณฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้; (v) การเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหรือใด ๆ ที่ส่งผ่านบัญชีของคุณหรือ ID ผู้ใช้ Bedisupreme

บริการรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดมีให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการนี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัด แจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น Bedisupreme ผู้ปกครอง บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตไม่รับประกันว่าเนื้อหาในบริการมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือถูกต้อง; บริการจะตอบสนองความต้องการของคุณ; ว่าบริการจะพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ โดยไม่หยุดชะงักหรือปลอดภัย; ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือว่าบริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการนี้จะถูกดาวน์โหลดด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูล รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ซึ่งเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดดังกล่าวหรือการใช้งานของคุณ บริการ.
Bedisupreme ไม่รับประกัน รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านบริการ Bedisupreme หรือเว็บไซต์หรือบริการไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ หรือปรากฏในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น ๆ และ Bedisupreme จะไม่เป็น เข้าร่วมหรือติดตามธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ผู้ลงโฆษณา บริการ ข้อเสนอพิเศษ หรือเหตุการณ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ Bedisupreme ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เนื่องจาก Bedisupreme ไม่มีอำนาจควบคุมเหนือไซต์และทรัพยากรดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงว่า Bedisupreme ไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์หรือทรัพยากรภายนอกดังกล่าว และไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่า Bedisupreme จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือทรัพยากรใดๆ ดังกล่าว คุณเข้าใจว่าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลกับการใช้งานไซต์ดังกล่าวของคุณ เราขอแนะนำให้คุณตระหนักเมื่อคุณออกจากบริการ และอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด Bedisupreme ผู้ปกครอง บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ หรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดภายใต้สัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ (I) ด้วยความเคารพ ต่อบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ในนั้นสำหรับการสูญเสียผลกำไรใด ๆ หรือความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม อุบัติเหตุ การลงโทษ หรือความเสียหายที่ตามมาใด ๆ ทดแทนสินค้าหรือบริการ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้น) หรือ (II) สำหรับความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่เกินกว่า (ใน จำนวนรวม) จำนวนหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (100 ดอลลาร์สหรัฐ) แม้ว่าเบดิสุพรีมจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด Bedisupreme จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการแฮ็ก การปลอมแปลง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บริการหรือบัญชีของคุณหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

Bedisupreme อาจระงับบริการทั้งหมด หรือบางส่วน ของบัญชี Bedisupreme ของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ . เมื่อยุติบัญชีของคุณ สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที

หากคุณต้องการยุติบัญชี Bedisupreme ของคุณ คุณสามารถยุติการใช้บริการได้โดยส่งข้อความอีเมลไปที่ info@bedisupreme.com โดยมีคำว่า “ยุติบัญชี” ในฟิลด์หัวเรื่อง

คุณยังสามารถลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้โดยไปที่ https://bedisupreme.com/my-account/ และเข้าสู่ระบบ

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรจะคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุดการสิ้นสุด จะยังคงดำรงอยู่ต่อไปหลังจากยุติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทบัญญัติความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

ก. กฎหมายที่บังคับใช้. คุณตกลงว่า: (i) บริการจะถือว่ามีฐานอยู่ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว; และ (ii) บริการจะถือว่าเป็นบริการแบบพาสซีฟที่ไม่ก่อให้เกิดเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลเหนือ Bedisupreme ไม่ว่าจะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงหรือแบบทั่วไปในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายเนื้อหาภายในของศาลยุติธรรมของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย การบังคับใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศได้รับการยกเว้นโดยชัดแจ้ง คุณตกลงที่จะยอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลสำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่เราสงวนสิทธิ์ในการขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่เท่าเทียมกันในศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ เพื่อป้องกันการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกคุกคาม การยักยอก หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าของเรา , ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้เพิ่มเติมในบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการด้านล่าง

ข. อนุญาโตตุลาการ. สำหรับข้อพิพาทใดๆ กับ Bedisupreme คุณตกลงที่จะติดต่อเราที่ info@bedisupreme.com ก่อน และพยายามแก้ไขข้อพิพาทกับเราอย่างไม่เป็นทางการ ในกรณีที่เป็นไปได้ยากที่ Bedisupreme ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทกับคุณได้หลังจากพยายามดำเนินการดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการ เราต่างตกลงที่จะแก้ไขข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือความขัดแย้ง (ไม่รวมการเรียกร้องใดๆ ของ Bedisupreme สำหรับคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ที่เป็นธรรมอื่นๆ) ที่เกิดขึ้น หรือที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือการละเมิดหรือการละเมิดที่ถูกกล่าวหา (รวมเรียกว่า “การเรียกร้อง”) โดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (HKIAC) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการยื่น HKIAC ค่าธรรมเนียมการจัดการและอนุญาโตตุลาการตามกฎของ KHIAC คำชี้ขาดที่มอบให้โดยอนุญาโตตุลาการจะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้เชี่ยวชาญและพยานอื่น ๆ และการตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลที่มีเขตอำนาจ ไม่มีส่วนใดในมาตรานี้ที่จะป้องกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการแสวงหาคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกันอื่นๆ จากศาลตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกคุกคาม การยักยอก หรือการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของฝ่ายนั้น การเรียกร้องทั้งหมดจะต้องดำเนินการในความสามารถส่วนบุคคลของคู่สัญญา และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในชั้นที่ถูกกล่าวหาหรือการดำเนินการของตัวแทน และเว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการไม่อาจรวมการเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน คุณตกลงว่าโดยการเข้าสู่ข้อตกลงนี้ คุณและ Bedisupreme ต่างสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ก. ไม่มีหน่วยงาน สละสิทธิ์ ไม่มีการสร้างตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมทุน หรือการจ้างงานอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้ และคุณไม่มีอำนาจใดๆ ในการผูกมัด Bedisupreme ในแง่ใดๆ ทั้งสิ้น ความล้มเหลวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ ต่อไปภายใต้ข้อตกลงนี้

ข. การแจ้งเตือน Bedisupreme อาจส่งการแจ้งเตือน ไม่ว่าการแจ้งดังกล่าวจะบังคับโดยกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ แก่คุณผ่านทางการแจ้งทางอีเมล การแจ้งเตือนแบบ “พุช” บนอุปกรณ์มือถือของคุณ การแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบบรูปเล่ม หรือผ่านการโพสต์ประกาศดังกล่าวบนบริการ ตามที่ Bedisupreme กำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว Bedisupreme ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการแจ้งผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณสามารถเลือกไม่ใช้วิธีการแจ้งเตือนบางอย่างตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ Bedisupreme ไม่รับผิดชอบต่อการกรองอัตโนมัติใดๆ ที่คุณหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจนำไปใช้กับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่เราส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้

ค. ข้อตกลงทั้งหมด/การแยกส่วนได้ ข้อตกลงนี้ รวมถึงการแก้ไขใดๆ และข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณทำร่วมกับ Bedisupreme ที่เกี่ยวข้องกับบริการ จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Bedisupreme เกี่ยวกับบริการ หากพบว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดนั้นจะถูกจำกัดหรือตัดออกในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น เพื่อให้ข้อตกลงยังคงมีผลสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้และสามารถบังคับใช้ได้

ง. งานที่มอบหมาย. ข้อตกลงนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถ่ายโอน หรือให้สิทธิ์ช่วงกับคุณได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Bedisupreme Bedisupreme อาจโอน มอบหมาย หรือมอบหมายข้อตกลงนี้ ตลอดจนสิทธิ์และภาระผูกพันของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอม

อี ติดต่อ. โปรดติดต่อเราที่ info@bedisupreme.com หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้

แก้ไขล่าสุด: 28.02.2023